مسابقه امنیت سایبری ASIS

شروع مرحله نهایی ASIS CTF در سال ۱۳۹۴

شنبه ۱۸ مهرماه ۱۳۹۴ ساعت ۱۰ صبح تا دوشنبه ۲۰ مهرماه ۱۳۹۴ ساعت ۱۰ صبح


Game Finished!

ورود